ประวัติโรงเรียน

ท่านผู้อุปถัมภ์คือคุณพ่อถนอม และ คุณแม่ท้อ วงษ์อ่อน ได้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล มีความประสงค์ที่จะเห็นบุตรธิดาและชุมชนมีการศึกษาที่ดี มีอนาคตมั่นคงและสามารถนำความรู้ไปศึกษายังสถาบันระดับสูงต่อไป อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชน ท่านทั้งสองจึงได้มอบความไว้วางใจให้กับ ธิดาคือ นางสาวจิราภรณ์ วงษ์อ่อน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ อาจารย์ใหญ่ บริหารงานและก่อตั้งโรงเรียนถนอมบุตรขึ้น และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการสอน เมื่อวันที่ 11 เดือนเมษายน 2526 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

พุทธศักราชเหตุการณ์
2526 อาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารชั้นเดียว มีห้องเรียน 5 ห้อง
2529ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ได้ขอขยายการศึกษาถึง ระดับชั้นประถมศึกษา 6
2534ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 3 เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 25 ห้องเรียน สาเหตุ เนื่องจากการขยายตัวของจำนวนประชากรในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และการบริหารงานได้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนการสอน ทางท่านผู้ อุปถัมภ์ได้บริจาคทุนในการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมขึ้น
2536โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และเรียนรู้ทักษะในการว่ายน้ำที่ถูกต้อง จากนั้นทางโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร ประกอบขึ้นอีกหลายแห่ง เพื่อให้บุคลากรได้รับความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในด้านการเรียนการสอนให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ระดับการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
2542ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
2553โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระว่ายน้ำ และสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเรียนการสอน
2555โรงเรียนทำการปรับปรุงอาคารหลังที่ 2 ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น โดยยึดหลักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ควบคู่กับรูปลักษณ์ที่ทันสมัย

ปรัชญาโรงเรียน

“สุวิชาโน ภวํ โหติ” ผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญ

ปรัชญานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านมหาสายันต์ วัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตั้งให้ซึ่งมีความหมายว่า ถ้าผู้ที่มีความรู้ดีแล้ว ทำอะไรย่อมมีการพินิจพิจารณาไตร่ตรอง มีเหตุผล ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้เจริญก้าวหน้า

คำขวัญโรงเรียน

“มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการและความพร้อมทั้ง 4 ด้าน
2. ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และโครงการกิจกรรมที่มุ่งให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
3. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และโครงการกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
4. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์
5. พัฒนาหลักสูตรและจัดหาอุปกรณ์ที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาที่สอนอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการเข้ารับการอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมาย

1. โรงเรียนได้มีระบบการบริหารและการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
2. โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บ/จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารจัดการที่ครบถ้วนและสะดวกต่อการใช้งานมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
3. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้คุณภาพมาตรฐาน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเรียนรู้ในอนาคต พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาที่สอน

ภารกิจของโรงเรียน

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ส่งเสริมให้นักเรียนร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและครู
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
5. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดวิเคราะห์
6. ส่งเสริมให้มีการจัดข้อมูลสารสนเทศและมีการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีและการสื่อสารนำมาใช้ในการเรียนการสอน
7. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการเข้ารับการอบรมและศึกษาต่อให้จบปริญญาตรี