สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2565

โรงเรียนถนอมบุตร จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาตามสมมติฐานด้วยวิทยาศาสตร์ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์สำคัญ และสัมผัสกับการทดลองต่างๆด้วยตนเอง โดยกิจกรรมภายในงาน มีการอ่านประวัติความสำคัญของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การรับรางวัลการประกวดภาพวาดที่เกี่ยวข้องกับวันวิทยาศาสตร์ การสาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์และการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานวิทยาศาสตร์ต่างๆ

รูปภาพกิจกรรมวันงานเพิ่มเติม ที่นี่