ผลการสอบ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อ_สกุล   ภาษาไทย     ( 5 ) คณิตศาสตร์   ( 5 ) วิทยาศาสตร์   ( 2 )       สังคม     ( 2 ) ประวัติ  ศาสตร์    ( 1 )   สุขศึกษา   ( 2 )    ศิลปะ      ( 2 )   การงานอาชีพฯ     ( 1 )    อังกฤษ     ( 1 )   อังกฤษ      เสริม         ( 1 ) คิดเป็นร้อยละ เกรดเฉลี่ย
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
ป.5/1                        
เด็กชายพานุพงษ์     ทองเพ็ชร์ 68 74 78 83 88 85 80 81 66 75 76.22 3.34
เด็กชายพงศภัค     น้อยเพิ่ม 68 55 54 59 63 61 64 69 60 63 61.45 1.90
เด็กชายปรัชญา     นรินทร์นอก 79 85 82 82 88 82 86 86 86 91 83.77 3.90
เด็กชายธนัตถ์กรณ์     ดำเพชร 77 77 66 80 74 85 79 85 63 67 76.04 3.34
เด็กชายอัษฎาวุธ    อนันตภัณฑ์ 54 51 57 60 60 72 68 70 50 50 58.36 1.68
เด็กหญิงพัชรฤดี    ชูเมือง 79 62 63 79 87 78 86 77 58 68 72.77 2.93
เด็กหญิงพรทิพา     โรจนคงอยู่ 80 83 74 84 90 86 88 84 84 92 83.36 3.90
เด็กหญิงเพชรชมพู     เชื้อสมบุญ 61 52 62 55 71 57 65 71 53 57 59.36 1.79
เด็กหญิงญาณิศา     นวลสุวรรณ 75 58 66 71 73 85 85 76 50 50 69.13 2.72
เด็กหญิงกรวิภา     ตันสกุล 82 69 74 88 89 80 86 80 75 85 79.27 3.59
เด็กหญิงอารยา     เบ็ญจสมิตโยธิน 68 53 60 69 80 71 79 78 65 67 67.04 2.47
เด็กหญิงกองแก้ว     ชุมพงศ์ 62 61 66 70 73 83 77 78 59 67 68.09 2.61
เด็กหญิงศศิธร     นาคอ่อน 85 82 80 88 92 90 86 83 81 85 84.59 4.00
เด็กหญิงพิมพ์ชนก     ศิริโสดา 72 51 59 65 72 75 73 75 51 58 64.45 2.29
เด็กหญิงเกศรา     ไตรพันธ์วณิช 66 55 62 71 73 68 78 75 58 56 65.31 2.38
เด็กหญิงนริศรา     หวัง 76 65 65 78 84 77 86 79 73 72 74.36 3.22
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา     ละมุล 71 61 63 67 72 70 78 75 52 58 66.72 2.52
เด็กหญิงกัลยากร     เหลาทอง 72 65 69 75 75 74 83 82 70 69 72.63 3.09