ผลการสอบ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อ_สกุล   ภาษาไทย     ( 5 ) คณิตศาสตร์   ( 5 ) วิทยาศาสตร์   ( 2 )       สังคม     ( 2 ) ประวัติ  ศาสตร์    ( 1 )   สุขศึกษา   ( 2 )    ศิลปะ      ( 2 )   การงานอาชีพฯ     ( 1 )    อังกฤษ     ( 1 )   อังกฤษ      เสริม         ( 1 ) คิดเป็นร้อยละ เกรดเฉลี่ย
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
ป.3/2                        
เด็กชายธัญวุฒิ    เพิ่มรัตน์ 66 63 56 57 53 68 66 65 62 63 62.81 2.09
เด็กชายเกียรติศักดิ์     โกมลสิงห์ 76 85 89 78 80 82 84 81 87 90 82.22 3.84
เด็กชายอภิวัฒน์     นาดี 73 76 81 73 80 83 81 76 79 80 77.09 3.52
เด็กชายสกลเกียรติ     คลังเพ็ชร 75 70 79 74 73 72 76 73 83 86 74.63 3.29
เด็กชายกฤติพงค์     ดวงแก้ว 58 65 67 61 57 66 66 68 61 65 63.00 2.15
เด็กชายเจตวัฒน์     บาลไธสง 72 73 77 79 71 80 82 72 76 81 75.5 3.34
เด็กชายธรรดร     แสงสุวรรณ 74 76 87 75 81 76 89 72 81 85 78.31 3.52
เด็กชายศิริธรรม     ใจคง 67 79 77 70 65 74 86 72 72 79 74.18 3.13
เด็กชายปณิธิ     ดากลาง 66 67 74 62 65 74 76 70 54 59 67.50 2.54
เด็กชายสัณหวัช     จันทร์เทพ 77 66 88 72 77 76 84 70 78 77 75.31 3.29
เด็กชายภัทรนันท์     ณ ลำปาง 64 58 70 69 65 71 73 71 80 76 66.72 2.43
เด็กชายธันยธรณ์     ครุธพันธ์ 70 77 79 71 70 74 76 70 65 68 73.09 3.15
เด็กชายกฤติน     แก้วธรรม 68 78 65 65 63 69 72 65 69 72 70.04 2.77
เด็กชายสรวิชญ์     กังวาล 68 71 64 64 61 68 63 66 72 72 67.45 2.5
เด็กหญิงศีรุษา     รวงผึ้ง 82 86 91 88 84 84 93 77 85 87 85.68 3.97
เด็กหญิงศิรภัสสร     อ่อนน้อม 66 75 77 68 67 76 76 71 76 78 72.31 3.11
เด็กหญิงสิริกร     บุญทองโท 71 73 84 79 86 82 77 69 78 79 76.18 3.34
เด็กหญิงจิตา     คุ้มศิริ 69 71 64 62 61 70 72 69 72 78 68.90 2.65
เด็กหญิงธัญชนก     ภักดี 62 63 65 65 61 72 73 69 63 68 65.27 2.31
เด็กหญิงกรวรรณ     แซ่เอี้ยว 54 51 65 58 56 63 63 63 57 66 57.50 1.52
เด็กหญิงภัสราลี     สีหนาท 84 69 78 80 84 80 88 74 78 81 78.81 3.54
เด็กหญิงนุชนาฎ     แข็งขัน 74 90 92 86 92 87 93 80 87 89 85.63 3.77
เด็กหญิงพนิดา     ฉัตรโสวรรณ 75 74 94 88 91 84 89 74 72 77 80.40 3.54
เด็กหญิงอภิชญา     มอลลิน 77 84 81 79 80 79 83 73 90 93 81.13 3.75
เด็กหญิงจันทร์จิรา     รักไผ่ 64 60 62 55 55 63 60 62 55 63 60.68 1.90
เด็กหญิงรตานรี     เสถียรสกุลวงศ์ 73 81 84 76 76 83 86 76 86 86 79.63 3.68
เด็กหญิงอรปรียา     มุ่งเพียรสกุล 80 72 77 69 62 75 72 68 67 73 73.45 3.18
เด็กหญิงสิริวิมล     คุณทรัพย์ 65 67 67 67 62 70 64 66 68 58 65.90 2.43
เด็กหญิงอรทัย     แก้วยศ 73 64 76 67 62 77 71 69 70 73 70.04 2.75