ผลการสอบ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อ_สกุล   ภาษาไทย     ( 5 ) คณิตศาสตร์   ( 5 ) วิทยาศาสตร์   ( 2 )       สังคม     ( 2 ) ประวัติ  ศาสตร์    ( 1 )   สุขศึกษา   ( 2 )    ศิลปะ      ( 2 )   การงานอาชีพฯ     ( 1 )    อังกฤษ     ( 1 )   อังกฤษ      เสริม         ( 1 ) คิดเป็นร้อยละ เกรดเฉลี่ย
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
ป.3/1                        
เด็กชายบุริศร์     ดารักษ์ 58 73 61 56 56 62 61 66 70 77 63.81 2.18
เด็กชายธีรัช     ประวิตราวงศ์ 66 66 67 62 61 64 65 68 76 84 66.59 2.50
เด็กชายสุวิจักขณ์     อุ่นอนันต์ 64 65 73 66 60 73 71 68 65 66 66.81 2.50
เด็กชายชิษณุพงศ์     เกียรติเพชรรัตน์ 65 80 63 59 60 65 73 66 88 86 70.22 2.86
เด็กชายญาณภัทร     บัวบุญ 80 80 96 91 87 77 90 82 87 88 84.18 3.95
เด็กชายปารย์รพี     วงษ์คำจันทร์ 61 54 69 56 58 65 66 64 55 59 60.13 1.79
เด็กชายจักริน     พลสะทอน 67 61 72 70 63 70 80 62 59 64 66.90 2.54
เด็กชายพชรพล     ธีรภาพสมบัติ 60 63 56 59 52 65 63 64 66 66 61.31 1.95
เด็กชายวันชนะ     มรรคณา 60 55 60 58 57 65 70 72 63 57 60.45 1.97
เด็กชายชนาธิป     ปานใหม่ 61 64 62 64 63 70 72 66 61 60 64.13 2.20
เด็กชายอภิวิชญ์     นะเรศ 70 70 84 82 78 80 84 73 75 76 75.54 3.43
เด็กชายชญานนท์     งิ้วลาย 74 69 89 83 87 79 82 76 76 82 77.36 3.34
เด็กชายปัถวี     สกลอารีย์ 61 61 57 62 59 73 75 68 71 71 64.22 2.27
เด็กชายพีรวิชญ์     เมฆา 74 83 89 84 81 85 91 83 84 88 82.68 3.77
เด็กหญิงณฐกร     กลชาญวิทย์ 71 87 86 76 83 75 78 74 74 80 78.68 3.54
เด็กหญิงศิโรรัชช์     ด้านชอบ 72 74 88 85 86 82 85 75 83 83 78.95 3.52
เด็กหญิงพวงชมภู     โฉมทอง 77 75 88 89 90 81 86 77 88 87 81.36 3.75
เด็กหญิงประภาวรินทร์     ทองอินทร์ 64 61 61 63 57 75 70 70 67 68 64.77 2.29
เด็กหญิงปรางทิพย์     ชูแก้ว 78 71 81 77 70 76 81 75 70 74 75.63 3.40
เด็กหญิงนันฐชา     ธราวุธ 85 88 96 96 95 91 94 84 91 90 89.95 4.00
เด็กหญิงอคิราภ์     ดารักษ์ 85 89 84 92 89 86 92 80 88 88 87.40 4.00
เด็กหญิงศิรินภา     พงศ์ชื่นสุวิมล 80 78 82 86 84 80 83 73 77 82 80.36 3.81
เด็กหญิงมนัสนันท์     นันทวงศ์การ 77 79 91 84 85 84 92 79 87 88 82.77 3.75
เด็กหญิงปูชิตา     ธีรศักดิภพ 77 87 92 92 83 88 89 81 86 87 85.40 3.88
เด็กหญิงปภาวี     ทองทัพ 67 74 83 78 79 78 87 80 74 85 76.13 3.27
เด็กหญิงภูษณิศา     อารมณ์ 67 80 68 69 61 73 78 66 68 73 71.77 2.97
เด็กหญิงฟ้าคราม     ประจักษ์ชูตระกูล 76 89 85 85 84 87 91 78 88 88 84.50 3.86
เด็กหญิงวิชญาดา     ห้องแก้ว 64 68 67 74 70 78 72 72 75 69 69.45 2.65
เด็กหญิงอรนภา     สงศิลาวัต 70 72 74 75 77 79 76 68 70 70 72.86 3.13