เพิ่มข่าวกิจกรรมลงฐานข้อมูล
เนื้อหา : ......(เนื้อข่าว).......ดาวน์โหลด [ว/ด/ป]
ภาพประกอบข่าวประกาศ (จะแสดงในหน้าแรก จำเป็นต้องใส่) : หมายเหตุ ขนาดความกว้างของรูป ควรมีขนาด 200x150 pixels)

อัพโหลดไฟล์ข่าวกิจกรรมที่นี่ (กรุณาตั้งชื่อไฟล์เป็น ปีเดือน01.pdf)
เช่น 530101.pdf เป็นต้น
เพื่อสะดวกในการค้นหาภายหลังไฟล์จะอยู่ในตำแหน่ง
http://www.samutprakan.doae.go.th/document/news_activities/xxxx.pdf

รหัสผ่าน** (อีกครั้ง):

  
หรือหากไม่ต้องการลงประกาศข่าวแล้ว กรุณาคลิ๊ก Logout ด้วยทุกครั้ง