สำหรับการเรียนการสอนของเรานั้น จะใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นสื่อให้นักเรียนมีความรู้สึก อยากเรียนรู้ อยากศึกษา อยากปฏิบัติ ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นขณะลงมือศึกษา อีกทั้งยังจัดทำระบบนิเวศย่อยๆภายในโรงเรียน ให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การศึกษา และในอนาคตอันใกล้ โรงเรียนจะได้เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปฎิบัติ ด้วยตนเองจริงๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์นำมาใช้ในการคำนวนความสูง และ เส้นรอบวงของต้นไม้ ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจนถึงต้นโต วิชาภาษาอังกฤษก็เรียนรู้ศัพท์ต่างๆของต้นไม้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เราเน้นการปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎี การจะเข้าใจทฤษฎีได้อย่างแม่นยำ เราจำเป็นจะต้องอาศัยการปฏิบัติที่ทำให้นักเรียน สามารถเข้าใจในบทเรียนได้อย่างแจ่มแจ้ง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อในอนาคตได้ ทั้งนี้จะมีการเน้นที่ ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการแบ่งเป็น 9 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคมศึกษา อังกฤษ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี พลศึกษา สุขศึกษา

โดยใช้สื่อจากรอบตัวนักเรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเป็นหลัก และเน้นการปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อให้เข้าใจในทฤษฎีได้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักสังเกต เรียนรู้ แก้ปัญหา และสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน


หลักสูตรอนุบาล

จัดการเรียนการสอนโดยมีคุณครูประจำชั้นอยู่ประจำชั้นเรียนและคุณครูผู้ช่วยสอน เพื่อช่วยเหลือและฝึกวินัยให้กับนักเรียน ในกระบวนการเรียนการสอนระดับอนุบาลนี้ได้เน้นการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการบูรณาการทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา มีการนำเสนอผลงานและมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต่อไป


หลักสูตรประถมศึกษา

ช่วงชั้นที่ ๑
จัดการเรียนการสอนโดยคุณครูประจำชั้นอยู่ประจำชั้นเรียนดูแลการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับตัวกับการเรียนการสอนที่มากขึ้น ในกลุ่มสาระหลักทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เน้นการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นการใช้ภาษาไทย การอ่านและการจับใจความอย่างง่าย รวมถึงการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความชำนาญในการใช้ทักษะทั้ง ๔ ด้าน พร้อมทั้งมีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ช่วงชั้นที่ ๒
จัดการเรียนการสอนโดยคุณครูผู้สอนประจำแต่ละวิชา เน้นกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษมีการสอนเสริมเนื้อหาที่เป็นภาษาเพื่อการบูรณาการให้มากขึ้น โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ การแก้ปัญหา และกระบวนการทำงานแบบกลุ่ม โดยครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมโครงงาน สื่อการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ในการสอนจริงในชั้นเรียน เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้


จัดการเรียนการสอนโดยมีคุณครูประจำชั้นดูแลอย่างใกล้ชิด
เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ศึกษาจากสิ่งรอบตัว ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจ ในแต่ละวิชาได้เป็นอย่างดี
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มั่นใจและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
ฝึกร่างกายให้มีความแข็งแรง ฝึกความเข้มแข็งให้กับจิตใจ ฝึกความมีวินัยให้กับตนเอง
เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เตรียมพร้อมหน้าที่ในสังคม สำนึกรักในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

 

 

โรงเรียนถนอมบุตร
1/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-3999

E-mail:
info@thanombutra.ac.th

 

Copyright © 2013 Thanombutra School. All Rights Reserved.